ഷിപ്പിംഗ് വിവരം

ഷിപ്പിംഗ് ഇനത്തിന്, ബിൻഹായ് EXW,FOB,CIF എന്നിവ സ്വീകരിക്കുന്നു
1.ഷിപ്പ്മെന്റ് സമയം
കരാർ പ്രകാരം ബിൻഹായ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഉപകരണങ്ങളും ഡെലിവറിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നു.
2.ഷിപ്പ്മെന്റും ലക്ഷ്യസ്ഥാന തുറമുഖവും
കയറ്റുമതി തുറമുഖം: ക്വിംഗ്‌ദാവോ
ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തിന്റെ തുറമുഖം: എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളിലെയും ഏത് തുറമുഖവും
3.ഭാഗിക കയറ്റുമതി
ചില പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈൻ കാരണം നിരവധി കണ്ടെയ്നറുകൾ എടുക്കും, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഭാഗിക ഷിപ്പ്മെന്റിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

1541 (1)

4. ഷിപ്പിംഗ് ഉപദേശം
മെഷീന് ഷിപ്പിംഗ് ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ, ബിൻഹായ് വാങ്ങുന്നയാളുമായി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കും, കണ്ടെയ്നർ ലോഡിംഗ് തീയതി, പുറപ്പെടുന്ന ദിവസം, എത്തിച്ചേരാനുള്ള കണക്കാക്കിയ സമയം എന്നിവ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉപകരണ സുരക്ഷയും കൃത്യസമയത്തും ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ.
5. ബിൻഹായ് പൂർണ്ണ സെറ്റ് B/L, പിക്കിംഗ് ലിസ്റ്റ്, വാണിജ്യ ഇൻവോയ്സ്, CO എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.